Serveis 2018-06-06T13:16:36+01:00

Serveis

Residència per a
persones grans

La Residència de gent gran de la Fundació Obra Social i Benèfica de Castellar del Vallès és un servei de residència assistida (nº de registre S00505) amb una capacitat de 85 places. Actualment disposem de 70 places concertades i 15 de privades (amb opció a prestació vinculada). És un servei d’acolliment residencial, amb caràcter indefinit o temporal, i d’assistència integral a les activitats de la vida diària per a persones grans amb dependència.

Centre de dia

El Servei de Centre de Dia (nº de registre S04223) té una capacitat de 34 persones. Les places son concertades ( 12 ) i 22 son privades amb opció a prestació vinculada). És un servei d’acolliment diürn i d’assistència a les activitats de la vida diària per a persones grans amb dependència, integrat en els espais assistencials generals i en el programa funcional d’activitats diürnes de la residència.

Menjador Social

El Servei de Menjador Social (nº de registre S04374). Té una capacitat de 15 places. És un servei que proporciona i assegura els àpats d’esmorzar, dinar i sopar a persones generalment del col·lectiu de gent gran que per les seves característiques particulars econòmiques, socials o de dependència necessiten gaudir d’aquest servei. Específicament, consisteix en el subministrament dels menús en el menjador de la residència assistida per a gent gran, mitjançant el servei de cuina on s’elaboren els menús diaris, es distribueixen pel personal cuidador i són supervisats per la Responsable Higiènic Sanitària de la residència.

Habitatges tutelats

Els habitatges tutelats (nº de registre S04224) per a gent gran són un servei d’acolliment alternatiu per a persones grans autònomes, les circumstàncies sociofamiliars de les quals no els permeten romandre a la pròpia llar. Es tracta d’un conjunt d’habitatges amb estances d’ús comú i sense barreres arquitectòniques. Tenim 9 habitatges tutelats amb un total de 11 places essent alguns habitatges per a dues persones.

Serveis Interns

Tenim servei mèdic tots els dies feiners Està present al centre amb un ampli horari d’atenció a les famílies i als residents. Tant al matí com a la tarda. Consulteu el seu horari si voleu parlar o fer alguna consulta. Les seves funcions son pròpies de les d’un metge de capçalera a les que s’afegeixen altres funcions com a responsable mèdic del centre i de la salut dels residents.
A la FOSB tenim infermera 15 hores al dia, estant localitzable durant les nits. Les seves funcions son les pròpies d’un servei d’infermeria: valora les necessitats físiques, psíquiques, emocionals i socials si s’escau, de la persona i deriva a aquell professional del que sigui competència. També planifica, executa i avalua l’ administració de les cures per satisfer les necessitats de les persones, mantenint un nivell de benestar d’acord amb les limitacions pròpies del procés de envelliment per procurar-li el màxim benestar físic, psíquic i social, incorporant a la pràctica els principis ètics i legals que guien la professió.

A la FOSB hi ha dos torns d’infermeria mati i tarda ( fins les 22 hrs); també tenim 2 responsables higienico-sanitàries ( una per la residencia i altre pel centre de dia). Les seves funcions consisteixen en assegurar atenció mèdica equitativa per cadascú dels residents, control sanitari de les instal·lacions i en assegurar la qualitat assistencial sobretot respecte l’alimentació i nutrició dels residents i del tractament farmacològic (control del servei de farmàcia).

El nostre servei de fisioteràpia te com a funcions preservar, restablir i augmentar el nivell de salut dels residents a fi de millorar les condicions de vida de la persona i , específicament, la prevenció, la promoció, el manteniment i la recuperació de la funcionalitat mitjançant qualsevol dels mitjans manuals, físics o químics al seu abast adaptant la seva intervenció a la individualitat de la persona i essent sensible a les característiques cognitives, funcionals i emocionals de la gent gran.
La nostra treballadora social es el professional referent al llarg de tot el procés d’acollida, estada i comiat de la persona i la seva família al centre, vetllant per la continuïtat de l’atenció. Vetlla pels drets i deures de la persona atesa. Coordina l’àrea social del centre, especialment en els programes d’intervenció en famílies. Te com a finalitats,promoure el desenvolupament de les capacitats de la persona que li permetin resoldre els problemes socials individuals i col·lectius. També facilita l’accés als recursos socioeconòmics existents, i facilita la informació i connexions socials que permetin l’adaptació dels recursos formals i informals a les necessitats canviants de la persona.
Servei de Psicologia

El nostre servei de psicologia te com objectius ,avaluar psicològicament les àrees cognitiva, afectiva i neuropsicològica de la persona així com dissenyar intervencions preventives i terapèutiques individuals i grupals dels residents i de centre de dia. Es la responsable de la realització de 3 de les activitats que es realitzen al centre com son:

La Teràpia de Validació

És un model de comunicació, que es basa principalment en l’ empatia cap a la persona amb demència. Es tracta de saber entrar en la realitat que veu i sent, i interactuar amb ella de manera que es trobi reconeguda, més tranquil·la, segura i així redueixi l’ ansietat.
Aquesta teràpia aporta molt beneficis , alguns d’ells estan emmarcats en la restauració de l’ autoestima, reducció del grau d’aïllament de les persones desorientades, promoció de la comunicació i la interacció amb altres persones, la reducció de l’ estrès i l’ansietat, l’estimulació del potencial residual de la persona per facilitar un millor grau d’independència.

Reminiscència

És una teràpia no farmacològica definida com “un record verbal o silenciós dels successos de la vida d’ una persona, ja sigui sola, o bé amb una altra persona o grup de persones”(Wood, Portnoy, Head, i Jones, 1992).
És tracta d’una tècnica terapèutica cada cop més utilitzada en el context d’estimulació cognitiva en demències i no demències. Consisteix en reactivar el passat personal i mantenir la identitat personal, mitjançant la presentació d’estímuls facilitadors.
D’aquesta manera podem aconseguir millorar significativament la cognició, l’ estat d’ànim i la pròpia identitat. Ja que existeix una correlació positiva entre reminiscència i la consolidació del sentit positiu de la vellesa.

Musicoteràpia

És una teràpia no farmacològica professional que busca millorar la qualitat de vida i la salut física, social, comunicativa , emocional i cognitiva i així es millora el benestar de les persones grans.
La música és una poderosa eina terapèutica que ens permet accedir a les emocions, records i vivències.

  • Les persones que es troben desorientades troben en les seves cançons de vida la sensació d’ estructura, familiaritat i predictivitat.
  • Practiquem la musicoteràpia perquè proporciona un llenguatge per expressar i compartir emocions, és un motor que estimula el moviment i és capaç de canviar conductes. És una bona vía per arribar als records i la consciència per què sonin en el present.
Les animadores socioculturals tenen com finalitat programar, organitzar, implementar i avaluar intervencions d’animació sociocultural promovent la participació activa de les persones i grups destinataris i coordinant les actuacions dels professionals i voluntaris a càrrec. Tenim un ampli horari d’activitats matí i tarda que son dirigides per les nostres dues professionals.

Si una cosa caracteritza l’Obra Social es el gran nombre d’activitats i tallers que es fan. Tots estan dirigits a la cerca d’ activitats en que cada usuari gaudeixi més o trobi que son mes significatives.
Les activitats es van modificant en funció del perfil i les necessitats dels residents, les trobareu amb la seva definició al calendari.

Serveis externs

La salut dels peus es bàsica per la deambulació. D’aquí que sigui important tenir uns peus i ungles sense cap tipus d’alteracions que no produeixin a les persones grans dolor o molèsties.
Tot i ser un servei extern es realitza en la mateixa residència a petició del resident o el seu familiar, el seu cost va en una factura independent.
Es tracta d’un servei extern al centre però es realitza a les instal·lacions de la FOSB El servei de perruqueria té com a finalitat augmentar l’autoestima oferint aquells pentinats i color mes adients a cada resident. En ocasions degut al tractament mèdic o malalties associades, poder lluir un pentinat durant molts dies es un repte, per això la FOSB els hi assessorem sobre el que seria el millor per cada resident : el nostre servei de perruqueria agraïrà de que li aporteu aquells suggeriments que sabem agradaran al vostre familiar . Tot i ser un servei extern es realitza en la mateixa residència a petició del resident o el seu familiar, el seu cost va en una factura independent.

La salut bucodental dels residents la considerem molt important. El fet de tenir una boca sana i en condicions, afavoreix la deglució i l’alimentació. Treballem amb equips especialitzats en gent gran. Cada any fan una visita gratuïta a tots els residents per a valorar la salut buco- dental de cada resident. Si en una revisió es detecta algun problema s’aborda juntament amb la família o persona refent per trobar una solució. Tot i ser un servei extern es realitza en la mateixa residència a petició del resident o el seu familiar, el seu cost va en una factura independent. La majoria de tractaments es fan a la residencia; però en ocasions deuen ser traslladats a la seva consulta.

La FOSB  pel seu històric té una capella en la que celebrem missa cada setmana per aquelles persones catòliques. Com a dret fonamental de tota persona, si el seu familiar practica una altre religió comenti-ho amb l’equip tècnic per poder contactar i afavorir les visites del seu referent religiós.

Contacta amb nosaltres per més informació