La Fundació 2018-06-06T13:09:30+01:00

LA FUNDACIÓ

Història

Dels inicis de l’assistència als malalts al domicili a la seva constitució com a Fundació i professionalització del serveis socials oferts a la població.

Breu història des dels inicis -1922- del servei d’assistència domiciliaria als malalts, fins a la seva constitució com a Fundació -2003- amb la conseqüent professionalització del serveis socials oferts a la població.

Del carrer Nou  al naixement de l’entitat

La constitució i inicis de la Fundació Obra Social i Benèfica de Castellar del Vallès ha marcat profundament  la raó de ser de la Fundació. Abans de la seva constitució legal,  es va fer palès cobrir les necessitats d’atenció que tenia una part de la població de Castellar. Aquest objectiu sempre ha estat la finalitat principal de l’entitat que tota la població de Castellar tingués un lloc on acudir i esser cuidat.

Les beceroles de la OSB s’inicien al 1922 quan el senyor Ramón Alguer, alcalde de Castellar i el mossèn Ramón Sanahuja responsable de la parròquia van creure necessari dotar a la població de Castellar d’un servei d’assistència domiciliaria als malalts, per aquest motiu es van fer les gestions adequades per acollir a la Comunitat de  germanes vetlladores de Malalts de Sant Josep. Aquestes gestions van donar com a resultat la signatura d’un conveni amb l’ajuntament i  el poble de Castellar per al que es cedia gratuïtament a la comunitat de religioses un local per viure i una quantitat trimestral de diners per a la seva manutenció.

Aquest primer local  que l’ajuntament va posar a disposició de la Comunitat estava situat al numero 16 del carrer Nou. Pocs anys desprès es va  exposar la necessitat  que la Comunitat disposes d’un espai mes ampli i que a més acollís “algun malalt, avi o nen petit mentre el seus pares estaven a la feina”¹.  A l’any  1926 el Dr Amadeu Casanovas va proposar un projecte nou amb  la construcció d’un edifici nou i la constitució d’una junta o patronat amb personalitat jurídica pròpia que pogués fer front aquest projecte.

L’Obra Social Benèfica va quedar legalment constituïda el 26 de gener de 1928.

El seu primer reglament va ser definit com una institució parroquial de caràcter social benèfic amb personalitat jurídica pròpia.

De la primera subscripció pública a la guerra Civil

L’Obra Social va ser pionera en un altre aspecte. Per poder fer front econòmicament a la despesa que suposava  la nova seu de l’entitat  al carrer hospital  i Mestre Ros  va fer la primera subscripció pública on ja es va mostrar la voluntat i implicació del poble de Castellar  per a que existís l’Obra Social. Gràcies a aquesta subscripció popular i a préstecs, subvencions, ajudes, es va tenir progressivament el capital suficient per a poder traslladar l’any 1930 a les religioses vetlladores al nou espai incorporant-se a l’Obra Social Benefica.

Fins a la guerra Civil L’Obra Social va  ser dispensari púbic, va donar assistència a malalts, i  va acollir algun part. La seva cabuda era d’uns tres llits. La voluntat de ser una entitat que donés cabuda a les famílies mes necessitades de Castellar i de créixer per donar mes impuls a l’entitat va quedar troncada pel malestar polític que va desembocar a la Guerra Civil.

Durant la guerra  bàsicament es va atendre a refugiats de guerra, algun pobre sense recursos i alguna partera que era portada pels milicians, les germanes atenien a la gent als domicilis i durant una breu temporada es van donar classes d’infermeria a noies del poble per substituir a les religioses  que haurien de marxar si guanyaven la guerra els republicans.²

Acabada la Guerra Civil, l’Obra Social, a partir de 1940 es va intentar un apropament amb l’administració municipal interrompuda durant la guerra i constituir una nova relació amb l’Ajuntament tal com indicava el reglament de l’Obra Social

inicis FOSB

FOSB inicis

Constitució de l’entitat Obra Social Benefico Municipal

L’any 1941 L’Obra Social passa a anomenar-se Obra Social Benefico Municipal amb uns acords amb l’Ajuntament i la Junta que van donar a l’obra el seu caràcter mixta municipal i privat.  Aquest projecte  no es va del tot materialitzar però  va donar peu a la consolidació  i futur de l’Obra  Social. Els nous acords establien que l’Obra Social era una institució mixta ( municipal i privada) que tenia com a objectius entre altres: atendre als malalts que requerissin esser hospitalitzats, dispensari de cures d’urgència,  i protecció asil de persones desemparades i sense recursos .En aquests acords també s’establia que estaria sota l’autoritat del Sr Alcalde i del Mossèn de Castellar del Vallès  establint també la composició de la junta de govern. Part d’aquests acords encara perduren fins a l’actualitat.

colocació primera pedra FOSB

FOSB vista nou edifici 1961

L’ampliació de 1958-La segona subscripció popular

La segona ampliació de l’Obra Social va requerir una aportació econòmica important que va poder ser gràcies a la subscripció popular de tot el poble .Es va demanar als artistes locals la confecció d’un cartell de propaganda que va recaure principalment en Alfons Gubern ( veure foto). Es va conscienciar a tots els castellarencs i entitats sobre la necessitat  de que Castellar havia de tenir una entitat social que donés acollida al seus malats i persones amb problemes socials. Per donar ressò a aquesta efemèride, la primera pedra l’any 1958 va ser beneïda per l’excel·lentíssim Arquebisbe i posterior Cardenal, Narcís  Jubany. El procés de recaptació de fons va durar gairebé 5 anys. La primera planta va ser inaugurada l’11 de juny de 1961 (foto).

Bàsicament l’activitat de l’Obra Social consistia en atenció al part, hospitalització per malaltia i alguna intervenció. L’activitat del dispensari va augmentar per la signatura d’un conveni amb la mútua sabadellenca. També constà algun servei de residència permanent. Aquest va ser un període gran activitat com a hospital i dispensari. Cap els any 70 l’activitat va derivar cap a residencia.

Democràcia

El primer alcalde de la democràcia  va ser el Sr. Miquel Pont. Va intentar municipalitzar l’Obra Social. El motiu principal  varen ser les causes econòmiques a les que  es trobava l’Obra Social  a la que es van afegir la situació dels residents i l’adequació de l’entitat al tipus de malalts que cuidava. A aquesta situació es va afegir la voluntat de la comunitat de religioses de deslliurar- se de la gestió econòmica degut a la manca de vocacions i els pocs recursos que tenien.

Al 1981 la junta d’aquesta època aprovà que el Sr Josep Arderius Casanovas fos el primer administrador de l’ Obra Social. Les primeres subvencions de la Generalitat que  es van rebre van evitar la municipalització i a l’hora van anar redreçant progressivament la situació econòmica de l’entitat. La marxa de les religioses va ser un fet l’any 1985. Això va suposar la contractació de seglars per donar continuïtat del servei.

segona subscripció pública FOSB

Aquesta etapa sense les religioses  va suposar uns nous acords amb l’Ajuntament que  es va comprometre a garantir la continuïtat de la residencia dotant l’Obra Social d’un pressupost ordinari. Paral·lelament també es va contractar a la primera directora, Sra. Carme Ventura  (1990) que  va potenciar la visibilització de les persones grans.  En aquells anys l’Obra Social també va ser pionera  en realitzar un gran nombre d’activitats que tenien com a objectiu integrar i mantenir els vincles dels  residents amb la població. També es va afavorir la visita continuada d’entitats socials i culturals de Castellar. Paral·lelament es va potenciar el voluntariat  a l’entitat que va culminar en nombre i especialització cap els anys 1992 amb la direcció de la Sra Paquita Rigola.

FOSB inauguració reformes

La Obra Social Benèfica de Castellar del Vallès

L’any 1992 l’Obra Social tenia una capacitat de 45 places. I es va replantejar el seu retorn a la situació original de l’entitat que s’ajustés a la voluntat des fundadors. Al 1994 s’aproven els nous estatuts de l’entitat i recupera el seu nom: Obra Social Benèfica de Castellar del Vallès.

Ampliacions i actualitat

L’ any 1996 es caracteritzà per l’ampliació de l’Obra Social per tal de donar una millor atenció als residents. L’Obra Social creix amb la construcció dels habitatges tutelats, centre de dia, i  remodelació dels espais de la primera planta .S’aconsegueixen la concertació de les places dels residents amb la Generalitat de Catalunya.

Degut a l’envergadura de l’Obra Social  es contracte al primer Gerent de l’OSB el Sr Ramón Montes (1996) per tal de donar un sentit mes professionalitzat a la gestió i administració del serveis. Aquesta contractació els hi segueixen altres que canviarien la visió de l’assistència de l’Obra Social  fent d’ella un referent en l’estimulació cognitiva i l’animacifó sociocultural. L’ultima ampliació ha estat la construcció d’una planta destinada a les malalties neurodegeneratives al 2002 que va ser també pionera en la seva concepció. Al 2003 l’Obra social esdevé Fundació.

L’Obra Social va passar una època lligada a la crisi econòmica difícil. En l’actualitat te un conveni amb l’Ajuntament que li permet fer inversions en equipaments i millores per tal d’acomplir amb la normativa establerta per la Generalitat i donar millor confort i qualitat de vida dels residents. La seva capacitat es de 85 residents dels quals 70 son places concertades de la Generalitat i 15 places son privades.

¹ Arderius  Casanovas, J  75 Anys Obra Social Benèfica 1928/2003. Edicions Fundació Obra Social Benèfica. 2003. Pag 14.

²Gallart Vivé ¡, E. Una Visió de la reraguarda republicana (1936-1939) a Castellar del Vallès: El testimoniatge de la germana Laudelina Fernández Fernandez. Recerca. Revista de história I ciencies socials  I humanes de Castellar del vallès. Butlletí de l’Arxiu Municipal. Ed Ajuntam,ent de Castellar del Vallès Numero 8. Abril 2015. Pag 49

Patronat

President

Ignasi Giménez i Renom

Alcalde de Castellar del Vallès

Vicepresident

Mn. Josep Maria Cot del Valle

Rector de la parròquia de Sant Esteve de Castellar del Vallès

Secretari

Joan Creus Oliveras

Regidor de Salut, Serveis Socials i Habitatge Benestar Social

Vocal sots secretària

Begoña Lasaosa Fernández

Representants nomenats per quatre membres anteriors

Vocal

Lluis Brunet Berch

Vocal

Lluis Bacardit Botifoll

Vocal

Josep Carreras Pecanins

Vocal

German Diestre Ortín

Vocal

Eulalia Sagrera Rius

Donacions

Totes les persones, empreses i institucions que confien amb la Fundació Privada Obra Social i Benèfica de Castellar del Vallès, aporten la força i el recolzament necessari per tirar endavant nous projectes.

Amb la teva col·laboració podrem treballar per millorar els nostres serveis destinats a la millora dels espais del centre i poder acollir d’una manera mes curosa a les persones grans en situació de dependència.

Pots fer el teu donatiu a:

 

  • CaixaBankES10 2100 0106 7902 0021 0769
  • Banc de SabadellES46 0081 0004 3200 0156 8459

Contacta amb nosaltres per més informació